Regulamin programu lojalnościowego

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ALIERA

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu lojalnościowego i określa prawa i obowiązki Uczestnika programu, a także obowiązki Organizatora.
 2. Organizatorem programu jest ALIERA Wójcik Agata z siedzibą w Borowej, za pośrednictwem sklepu internetowego aliera.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Agatę Wójcik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ALIERA Wójcik Agata z siedzibą w Borowej usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
 3. Program lojalnościowy skierowany jest tylko do zarejestrowanych w sklepie klientów 
 4. W ramach Programu Uczestnik gromadzi punkty na swoim koncie. Zgromadzone punkty można wymienić na produkty zgodnie z regułami określonymi w niniejszym Regulaminie. 
 5. Celem prowadzenia programu lojalnościowego jest zwiększenie sprzedaży firmy Organizatora.
 6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.
 7. Prawo do korzystania z konta a w szczególności do wymiany punktów, jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.
 8. Informacja o terminie zakończenia Programu lojalnościowego zostanie zamieszczona na stronie aliera.pl z miesięcznym wyprzedzeniem.
 9. W przypadku zakończenia Programu lojalnościowego punkty mogą zostać wymienione na nagrody w terminie 30 dni od dnia zakończenia programu. Po tym terminie punkty zostają anulowane.

 

 • 2. DEFINICJE
 1. Program lojalnościowy- program pozwalający Uczestnikom na gromadzenie punktów na swoim koncie oraz dający możliwość wymiany punktów na produkty zgodnie z regułami określonymi w niniejszym regulaminie.
 2. Klient – osoba dokonująca zakupów w sklepie internetowym aliera.pl
 3. Organizator – Aliera Agata Wójcik
 4. Punkty- punkty przyznawane są na zasadach określonych w §5 niniejszego Regulaminu.. 
 5. Uczestnik programu- Klient, który zarejestrował się w sklepie
 6. Katalog produktów - katalog produktów przyznawany w zamian za zdobyte punkty na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie, dostępny na stronie https://aliera.pl/panel
 • 3. UCZESTNICTWO
 1. Uczestnikiem programu może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w sklepie internetowy aliera.pl oraz  spełniająca przesłanki uczestnictwa w Programie wskazane w Regulaminie.
 2. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie.
 3. Z chwilą wypełnienia formularza rejestracyjnego  online na stronie https://aliera.pl/pl/reg klient dokonuje aktywacji swego konta i staje się Uczestnikiem Programu lojalnościowego.
 4. Prawidłowe wypełnienie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia formularza w uzasadnionych przypadkach, np.: w przypadku podania przez Klienta niekompletnych lub nieczytelnych danych osobowych,  braku podpisu, podejrzenia nadużycia.
 5. Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych. W przypadku niepowiadomienia o zmianie danych osobowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych.
 • 4. SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW
 1. Punkty przyznawane są w następujący sposób - 10 pkt. za każde wydane 100zł. 5 pkt za zapisanie się do newslettera. 5 pkt za dodanie opinii odnośnie zakupu i produktu.
 2. Punkty przyznawane są  od momentu zarejestrowania się w programie. 
 3. Rejestracja punktów odbywa się automatycznie i jest do wglądu w panelu “moje konto”
 4.  Uczestnik dokonuje wymiany punktów na produkty za pośrednictwem panelu na stronie programu lojalnościowego https://aliera.pl/pl/l

 

 • 5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD 
 1. Klient może punkty zgromadzone na swoim koncie wymienić na produkty. Produkty wymienialne za punkty dostępne są na stronie w panelu klienta.  Zgromadzone punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany katalogu nagród oraz zmiany ilościowej punktów wymaganej do otrzymania określonej nagrody. Zmiany te obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie Organizatora. Informacja o zmianach w zakresie powyżej opisanym będzie opublikowana na stronie Organizatora w terminie 30 dni przed dniem wprowadzeniem zmiany. Po upływie tego terminu Uczestnik nie będzie mógł skorzystać z Katalogu nagród w poprzednim brzmieniu.
 3. Warunkiem otrzymania nagrody jest brak zaległości w płatnościach na rzecz Organizatora.
 4. Każde zebrane 100 pkt. jest równowarte z kwotą 50 zł.
 5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zmiany, zwrotu lub odwołania zamówienia produktu objętego programem lojalnościowym. 
 6. Wydawanie nagrody następuje przesyłką kurierską i najtańsza opcją wysyłki.
 7. W przypadku gdy Nagroda podlega opodatkowaniu dla Uczestników nie dokonujących zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to wartość nagrody zawiera należny podatek, a jej część pieniężna zostanie automatycznie pobrana przed wydaniem nagrody na poczet podatku. 
 8. Jeżeli uczestnik dokonuje zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to obowiązek rozliczenia podatku z właściwym urzędem skarbowym ciąży na Uczestniku.  

 

 • 6. REKLAMACJE
 1. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia reklamacji na adres Operatora programu lub mailowo na adres: kontakt@aliera.pl
 2.  Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane uczestnika oraz powód zgłoszenia reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną uwzględnione w terminie 7 dni od zgłoszenia.

 

 • 9. DANE OSOBOWE
 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika wyrażona w momencie rejestracji do sklepu aliera.pl
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator programu: aliera Agata Wójcik.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi udziału w programie lojalnościowym oraz w celach marketingowych, jeżeli Uczestnik wyraził na to zgodę. 
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub zmiany jej zakresu. Uczestnik ma także prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego.
 5. W sprawach danych osobowych prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@aliera.pl lub telefon 724017643. Dane będą udostępnione operatorowi systemu programu lojalnościowego Agata Wójcik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ALIERA Wójcik Agata z siedzibą w Borowej (39-305), Borowa 322, NIP: 8171951522, REGON: 382199617, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii; e-mail: alierasklep@gmail.com, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego, mogą zostać także udostępnione innym podmiotom.
 6. Dane będą przetwarzana przez co najmniej przez okres trwania programu lojalnościowego. Dane mogą być przechowywane dłużej, pod warunkiem wyrażenia zgody przez uczestnika na przetwarzanie danych w celach marketingowych. 
 • 10.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
 1. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika niepełnych bądź nieprawdziwych danych podczas wypełniania formularza, edycji danych lub zamówienia nagrody. Nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia przez Uczestnika stronom trzecim swoich danych służących do rejestracji lub logowania na Stronie Internetowej.
 2. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości Nagród uzyskanych w Programie przez Uczestnika. 
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość doręczenia przesyłek przez pocztę polską lub firmę kurierską.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne nagród. • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej  https://aliera.pl
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 
 3. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Programem jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl